Park Stołeczny, Arsacjusz Arped, 12.06.2019 r. o 21:28
Uwagi o nieprawidłowościach i lukach w prawie karnym

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
tGKjrB3k.png
PREFEKTURA GENERALNA | CZERWIEC 2019

sedzia.png

Uwagi o nieprawidłowościach i lukach w prawie karnym
tGKjrB3k.png

Grzywna nieściągalna

Zgodnie z art. 32 ust. 4 k.s. wysokość kary grzywny określa się, uwzględniając stosunki majątkowe skazanego. Ustawodawca niejako zakazuje orzekania grzywny nieściągalnej, wskazując składowi orzekającemu, że kara, której skazany nie będzie w stanie wypełnić, jest niecelowa oraz nie spełnia aspektów wychowawczych. W obecnym systemie prawa karnego – w przeciwieństwie do regulacji zawartych w Kodeksie karnym z 2007 (Dz. P. poz. 1083) – brakuje jednak regulacji, które wskazywałby, jakie działania należy podjąć w przypadku bezskutecznej egzekucji. Może się bowiem zdarzyć, że skazany – w okresie między uprawomocnieniem się wyroku a ściągnięciem grzywny z rachunku bankowego – celowo, chcąc uniknąć kary, wykorzysta środki objęte egzekucją.

Postuluje się, wzorem przepisów Kodeksu karnego z 2007 roku, przywrócenie kary zastępczej pozbawienia wolności. Problematyczne może się jednak okazać wprowadzenie odpowiedniego i sprawiedliwego przelicznika, ponieważ sarmacki ustawodawca przyjął system kwotowy grzywny.

tGKjrB3k.png

Brak możliwości zatarcia skazania w przypadku orzeczenia kary dodatkowej grzywny zamiast kary więzienia

Przepis art. 38 ust. 2 k.s. wskazuje, że zatarcie skazania następuje z mocy prawa po upływie sześciu miesięcy od wykonania kary więzienia lub upłynięcia okresu próby, o którym mowa w art. 36a k.s. Należy jednak zauważyć, że na mocy art. 32 k.s. zd. 2 sąd może poprzestać na wymierzeniu kary dodatkowej grzywny (zamiast kary więzienia), jeżeli społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, a cele kary zostaną w ten sposób spełnione. Niewątpliwie w takim przypadku dochodzi do skazania oskarżonego, jednakże art. 38 ust. 2 k.s. expressis verbis wskazuje, że zatarcie skazania może nastąpić wyłącznie po upływie sześciu miesięcy od wykonania kary więzienia.

tGKjrB3k.png

Penalizacja naruszenia ciszy wyborczej

Przepis art. 42 ust. 1 pkt 4 k.s. penalizuje naruszenie ciszy wyborczej. Przestępstwo jest zagrożone karą więzienia do miesiąca. Kwestia ta najwyraźniej umknęła uwadze legislatorów, bowiem na mocy ustawy z dnia 12 grudnia 2018 roku o likwidacji ciszy wyborczej (Dz. P. poz. 10559) moc obowiązującą utraciły przepisy Ordynacji wyborczej, które zezwalały na wprowadzenie przez Księcia ciszy wyborczej.

tGKjrB3k.png

Częściowa penalizacja łapownictwa

Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 6 k.s. przyjmowanie korzyści majątkowej lub jej obietnicy albo żądanie takowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej jest zabronione pod groźbą kary więzienia do trzech miesięcy. Ustawodawca penalizuje zatem łapownictwo bierne, czyli sprzedajność. Nie trudno dostrzec ratio legis tego przepisu – dobrem chronionym jest prawidłowe i rzetelne funkcjonowanie instytucji publicznych. Dziwi jednak, że ustawodawca nie zabrania korumpowania, czyli łapownictwa czynnego. Nie ulega wątpliwości, że dobro chronione w obu przypadkach pozostaje takie samo. Co więcej, szkodliwość społeczna obu czynów jest równie wysoka.

tGKjrB3k.png

Tryb zatwierdzania postanowienia o tymczasowym zakazie zbliżania się

Przepis art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 11 grudnia 2011 roku o prefektach (Dz. P. poz. 4993) przyznaje prefektom uprawnienie do postanawiania o tymczasowym zakazie zbliżania się do siebie dwóch osób. Postanowienie podlega zatwierdzeniu przez sąd. Należy jednak zauważyć, że obowiązujące przepisy prawa procesowego nie zawierają dyrektyw, które wskazywałyby, w jaki sposób Trybunał Koronny zatwierdza postanowienie prefekta. Ustawa z dnia 4 lutego 2017 roku – Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186) enumeratywnie wymienia wyłącznie trzy tryby postępowania: 1) w sprawie karnej, 2) w sprawie ustrojowej oraz 3) w sprawie kontrolnej. Usunięcie widocznej luki jest konieczne dla zapewnienia spójności systemu prawnego.

tGKjrB3k.png

Zaliczanie okresu rzeczywistego pozbawienia wolności na poczet kary

Przepis art. 6 ust. 5 zd. 2 kreuje jedną z bardziej doniosłych zasad prawa karnego – zasadę zaliczania okresu rzeczywistego pozbawienia wolności na poczet kary. Problematyczne z kilku powodów wydaje się jednak sformułowanie „sąd zalicza”. Czasownik sugeruje bowiem, że sąd powinien – w jakikolwiek sposób – oznajmić fakt zaliczenia okresu zatrzymania na poczet kary. Praktyka wykazuje jednak, że składy orzekające tego nie czynią. Samodzielne ustalanie okresu zatrzymania i wliczanie go w poczet kary przez Prefekturę Generalną wydaje się działaniem contra legem oraz stanowi scedowanie pewnych uprawnień sądu na rzecz innego organu.

Co więcej, może się okazać, że osobie uprzednio zatrzymanej przez prefekta, sąd – na mocy art. 32 k.s. zd. 2 – wymierzy jedynie karę dodatkową grzywny. W takim przypadku, z oczywistych względów praktycznych, sąd nie będzie w stanie zaliczyć okresu pozbawienia wolności na poczet kary. Można polemizować, że ustawodawca postanowił o zaliczaniu okresu zatrzymania „w poczet kary” (czyli więzienia), natomiast grzywna to, jak wynika z tytułu i brzmienia art. 31 k.s., „kara dodatkowa”. Taki pogląd wydaje się jednak niesłuszny, ponieważ niesprawiedliwie wyróżnia osoby, których czyn ma wysoką społeczną szkodliwość, a zatem skazanych na karę więzienia. Osoba, wobec której orzeczono karę grzywny, mimo że również była pozbawiona wolności, nie może liczyć na zmniejszenie wymiaru kary poprzez zaliczenie okresu zatrzymania.
Serduszka
21 928,00 lt
Ten artykuł lubią: Taddeo von Hippogriff-Piccolomini, Helwetyk Romański, Filip I Gryf, Artur Kardacz von Hohenburg , Santiago Vilarte von Hippogriff, Severin von Verwaltung, Leszek de Ruth, Peter West, Wojciech Hergemon, Albert Jan Maat von Hippogriff, Alfred Fabian von Tehen-Dżek, Piotr III Łukasz, Michelangelo Piccolomini, Roland Heach-Romański, Filip von Sarm, Laurẽt Gedeon I, Yennefer von Witcher.
Komentarze
Helwetyk Romański
<3 <3 <3
Odpowiedz Permalink
Filip I Gryf
Aż poszło serducho i dotacja. :-)
Odpowiedz Permalink
Severin von Verwaltung
Gdyby to były wszystkie mankamenty... Sejm nadchodzącej kadencji ma przynajmniej pewną listę, czym powinien się zająć.
Odpowiedz Permalink
Leszek de Ruth
Cytuję:
W obecnym systemie prawa karnego – w przeciwieństwie do regulacji zawartych w Kodeksie karnym z 2007
Klaszczę. Łaknę i pragnę w Sarmacji mięcha i merytoryki, zamiast kolejnych tekstów wyłącznie narracyjnych. Dotacja leci!
Odpowiedz Permalink
Albert Jan Maat von Hippogriff
Co tu mówić... Takich prawników w Sarmacji nam potrzeba <3
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.